// ../../highslide/highslide.js = highslide.js, ../../highslide/highslide.css = highslide.css, ../../highslide/highslide-with-html.js = highslide-with-html.js ?> ?>

Betong Herdeteknologi

HPC-09

 

HPC-09 er det eneste komplette system for planlegging, styring, overvåkning og dokumentasjon av produksjon av betongelementer: Hulldekke, vegger eller gulv. HPC-09 er, som det eneste systemet av sitt slag, spesielt beregnet for produksjonslinja og integreres sømløst med denne. HPC-09 kan  predikere (forutsi) temperaturkurver og trykkfasthetskurver (blå og røde kurver) før produksjonen starter. Beregningene er basert på kalibreringsdata etablert i produksjonsmiljøet basert på lokale resepter og parametre. HPC-09 overvåker  også aktuelle temperaturkurver og relativ luftfuktighetskurver, samt trykkfasthetskurver (grønne kurver) og genererer detaljerte Excel rapporter. HPC-09 hjelper til med å spare energi, redusere CO2 utslipp samt avsløre avvik i produksjonen på et tidlig tidspunkt. Kort sagt: HPC-09 er er viktig verktøy for å oppnå en bærekraftig produksjon.

 Concrete Curing Technology, Concrete Production Planning, Concrete Production Control, Concrete Production Documentation, Concrete Maturity Testing Equipment Concrete Plant Optimization Service

HPC-09 er den moderne ekvivalent av tradisjonelle modenhetsmålere, og kan benyttes som en avansert sanntids modenhetsmåler: HPC-09 plotter trykkfasthets-kurver i sann tid etter hvert som betongen herder. Men HPC-09 gir deg langt mer innsikt i og kontroll over herdeprosessen enn en modenhetsmåler!

HPC-09 hever produksjonskontrollen innen betongelement-bransjen til et nytt nivå. I vår artikkel i oktober 2010 nummeret av Concrete International kan du lese hvordan HPC-09 også er et verktøy for å redusere CO2 utslipp.

HPC-09 Verktøykasse

HPC-09 er i første omgang beregnet på produksjon av betongelementer, men kan også lett tilpasses produksjon av andre typer betongprodukter. Systemet består av følgende moduler: HPC-09 program modul, HPC-09 trådløse målestasjoner samt HPC-09 trådløst kontrollpanel. Programmodulen består av en matematikkmodul som utfører beregninger, en planleggingsmodul for planlegging og overvåkning og forskjellige verktøy for vedlikehold. De trådløse målestasjonene måler temperatur og luftfuktighet og sender data tilbake til programmodulen. Siden alt utstyr er trådløst er kostandene ved en installasjon lave. Hvis benkvarme benyttes i produksjonen, vil HPC-09 styre varmen optimalt: Dette sparer energi og penger og reduserer CO2 utslipp.

HPC-09 Beregninger

HPC-09's beregninger er basert på kalibreringsdata etablert lokalt ved den enkelte fabrikk. Denne tilnærmingen gjør at HPC-09 baserer sine beregninger på de resepter som benyttes lokalt og også på lokale parametre samt egenskaper ved støpebenkene.   

Concrete Curing Technology, Concrete Production Planning, Concrete Production Control, Concrete Production Documentation, Concrete Maturity Testing Equipment Concrete Plant Optimization Service

HPC-09 beregner temperaturen betongen må ha ut på støpebenken for å oppnå en bestemt trykkfasthet (typisk 37 MPa) på en gitt tid. Hvis benkvarme også benyttes, vil HPC-09 også beregne optimal benkvarme.

Når støpingen avsluttes, vil HPC-09 rapportere aktuell temperatur fra siste batch ut på støpebenken, beregne kurver for korrigert predikert temperatur og trykkfasthet samt estimert tidspunkt for når ønsket styrke er oppnådd. Samtidig starter HPC-09 å plotte aktuelle kurver for temperatur, luftfuktighet og trykkfasthet for hver benk.

HPC-09 Rapporter

Rapporter kan benyttes som en utvidelse av den interne kvalitetskontroll og/eller som dokumentasjon mot kundene og kan være med på å gi et forsprang på kokurrentene. Rapportene har avsnitt som gjenspeiler data som presenteres i programmet (HMI). Rapportene inneholder:

  • Data spesifikke for den aktuelle fabrikk
  • Data tastet inn av operatøren 
  • Initielle og korrigerte predikerte temperatur- og trykkfasthetskurver (blå & røde kurver)
  • Aktuelle temperatur-  trykkfasthetskurver (grønne kurver)
  • Ytterligere målte og beregnede data

HPC-09 Overvåkning av Produksjonen

HPC-09 overvåker produksjonen og kan avsløre avvik. Det er store penger å spare på å detektere eventuelle avvik på et tidlig tidspunkt! Avvikene kan bestå i: Feil på doseringsenheter i blandeverket, utslitte tildekningsmatter, unormal trekk / lufttemperatur / relativ fuktighet eller andre årsaker som kan være svært vanskelig å avsløre uten HPC-09. HPC-09 gjør det mulig å igangsette tiltak på et tidlig tidspunkt før avvikene får alvorlige og kostbare konsekvenser.

Kurvene i figuren nedenfor viser Aktuell (målt) Relativ Fuktighet (lys blå kurve), Initiell Predikert Temperatur (blå kurve), Korrigert Predikert Temperatur (rød kurve), beregnet ut fra data fra siste batch, samt Aktuell Temperatur (grønn kurve). Vi kan se betydelig dropp i aktuell relativ fuktighet etter ca. 4 timer. Effekten av dette kan man se ved at aktuell temperatur (grønn kurve) får et avvik fra korrigert beregnet temperatur (rød kurve). Hvis dette hadde skjedd ved et tidligere tidspunkt, ville effekten blitt mer dramatisk. Sanntids data fra HPC-09 kan hjelpe operatøren med planlegging samt å ta avgjørelser basert på hva som faktisk skjer under herdingen!

Concrete Curing Technology, Concrete Production Planning, Concrete Production Control, Concrete Production Documentation, Concrete Maturity Testing Equipment Concrete Plant Optimization Service

Tilsvarende kurve for trykkfasthet er vist nedenfor:

Concrete Curing Technology, Concrete Production Planning, Concrete Production Control, Concrete Production Documentation, Concrete Maturity Testing Equipment Concrete Plant Optimization Service


HPC-09 Benkvarme

HPC-09 støtter 3 former for automatisk styring av varme i støpebenkene:

  • Fast effekt, Fast varmetid
  • Fast effekt, automatisk beregning av varmetid
  • Automatisk beregning av effekt, fast varmetid

I de to automatiske innstillingene vil HPC-09 beregne minimum benkvarme for å oppnå ønsket styrke ved angitt herdetid. Dette sparer energi og reduserer CO2 utslipp. Les mer om HPC-09's avanserte styring av benkvarme. 

HPC-09 Ytterligere reduksjon av CO2 utslipp

Mange fabrikker benytter industrisement for å gi en god margin på herdetiden før utkapping. Variasjoner i produksjonsmiljøet gjør det vanskelig å estimere eksakt herdetid. HPC-09 gjør herdeprosessen forutsigbar: Dette gjør det mulig å benytte lavkarbon / FA-sement istedet for industrisement. Assosiert CO2 utslipp ved bruk av FA-sement er betraktelig lavere enn ved bruk av industrisement. Bedre prosesskontroll gir store besparelser i CO2 utslipp. Les mer om hvordan HPC-09 kan hjelpe deg med å redusere CO2 utslipp i vår artikkel i oktober 2010 nummeret av Concrete International.

HPC-09 Erfaringer fra felten

HPC-09 har vist seg å være et viktig instrument for å avsløre hva som foregår på "innsiden" av herdeprosessen: Uten HPC-09 er dette en lukket prosess. Når ting ikke går som planlagt vil rapporter fra tidligere støpinger samt registrerte data for pågående støping hjelpe til med å oppspore feilkilden. Data fra HPC-09 gir innsikt prosessen og hjelper operatørene med å iverksette effektive tiltak på et tidlig tidspunkt. Hvordan kan det forventes at man kan treffe riktige beslutninger uten data fra prosessen?

I felten har HPC-09 ved flere anledninger avslørt avvik samt viktigheten av parametre som selv produksjonsledere ikke trodde hadde stor betydning.

Hva skiller HPC-09 fra andre systemer?

HPC-09 er det eneste systemet i sitt slag som er beregnet for herdefasen av produksjonslinja for betongelementer: Systemet integreres sømløst med produksjonen. Ingen andre systemer kan integreres sømløst med produksjonslinja ved produksjon av betongelementer. Disse programmene egner seg best til større frittstående prosjekter og ikke i en produksjonlinje!

Videre baserer andre systemer som vi har studert sine beregninger på absolutte verdier for en gitt resept, eller på forhåndsdefinerte resepter. De fleste fabrikker benytter egenkomponerte resepter: Det blir da operatørens ansvar å vite hvilke justeringer som må gjøres for at disse systemene skal utføre korrekte beregninger. Dette er svært vanskelig, og de fleste operatører vet ikke hvordan dette skal gjøres.

HPC-09 benytter kalibreringsdata etablert lokalt ved den enkelte fabrikk. Denne tilnærmingen gjør at HPC-09 baserer sine beregninger på de resepter som benyttes lokalt og også på lokale parametre samt egenskaper ved støpebenkene. På denne måten unngår HPC-09 problemstillingen nevnt ovenfor.

HPC-09'se designfilosofi er også unik. Du kan lese mer om denne her.

Plattformer

HPC-09 er utviklet i LabView og kjører på alle plattformer som LabView supporterer.